Önümlerimiz

Takyklyk, öndürijilik we ygtybarlylyk

Könelişen polat plitalary, howa çydamly polat plitalary, garyndy polat plitalary, ýokary güýçli polat plitalary, aşaga çydamly kompozit plitalary, tank plitalaryny, ýokary basyşly gämi plitalaryny we gämi polat polatlaryny öndürmekde ýöriteleşýäris.Has köp

Uglerod polat plastinka

Uglerod polat plastinka

Uglerod polat plastinka, uglerod polat list, uglerod polat rulon Uglerod polat, agramy boýunça 2,1% -e çenli uglerod düzümi bolan polatdyr.Sowuk togalanýan uglerod polat plastinkasynyň galyňlygy 0,2-3 mm-den aşak, gyzgyn togalanýan Uglerod plastinkasynyň galyňlygy 4mm 115mm Q195 (ST33), Q215A 、 Q215B , Q235A 、 Q235B (SS400) 、 Q235C 、 Q235D , Q255A ...

KOREBIR MAGLUMATLAR
Çydamly polat plastinka geýiň

Çydamly polat plastinka geýiň

Geýmäge çydamly polat plitalar, uly meýdany geýmek şertlerinde ulanylýan ýörite tabak önümlerine degişlidir.Häzirki wagtda köplenç ulanylýan aşaga çydamly polat plitalar adaty pes uglerodly polatdan ýa-da belli bir galyňlyk bilen kebşirlemek arkaly oňat berkligi we plastisitli pes erginli polatdan ýasalan plastinkalar ...

KOREBIR MAGLUMATLAR
Howa çydamly polat plastinka

Howa çydamly polat plastinka

Howa polat, reňk bermezden atmosfera täsir edip biler.Ordinaryönekeý polat ýaly poslap başlaýar.Soonöne basym içindäki garyndy elementler inçe dokalýan posyň gorag üst gatlagynyň emele gelmegine sebäp bolýar we şeýlelik bilen poslama derejesini peseldýär.Howa polaty gowy garşylyk görkezýär ...

KOREBIR MAGLUMATLAR
Poslamaýan polatdan ýasalan list

Poslamaýan polatdan ýasalan list

Poslamaýan polat plastinka tekiz ýüzüne, ýokary plastisitliligine, berkligine we mehaniki güýjüne eýedir we kislotalar, gidroksidi gazlar, erginler we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleri tarapyndan poslama garşydyr.Poslamak aňsat däl, ýöne poslamaýan garyndy polat.Poslamaýan polat plastinka ...

KOREBIR MAGLUMATLAR
  • biz hakda

Biz hakda

Biziň kompaniýamyz “Laiwu Steel” -iň golçur kärhanasy bolup, 2010-njy ýylda Senagat we söwda býurosynyň tassyklamagy bilen döredildi.Hasaba alnan maýa 1 milliard RMB bilen Hytaýda polat gurluş aýratynlyklary bolan öňdebaryjy gurluşyk kompaniýasydyr.

Könelişen polat plitalary, howa çydamly polat plitalary, garyndy polat plitalary, ýokary güýçli polat plitalary, aşaga çydamly kompozit plitalary, tank plitalaryny, ýokary basyşly gämi plitalaryny we gämi polat polatlaryny öndürmekde ýöriteleşýäris.

Biziň artykmaçlygymyz

Öndürijilik we ygtybarlylyk

Biz Hytaýdaky meşhur polat zawodlarynyň gullugydyrys. Harytlarymyzyň hilini 100% üpjün edip bilerdik.Ikinjiden: customöriteleşdirilen hyzmaty hödürläp biljek öz gaýtadan işleýän merkezimiz bar.Hünärmen bilen habarlaşyň

artykmaçlygy